2024. július 13.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - HELLO

Jelen Adatkezelési tájékoztató az Arvali Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48., a továbbiakban: Szolgáltató), az alábbi hírportálokhoz kapcsolódó hírlevelének adatkezelési gyakorlatának feltételeit tartalmazza:

 

hellobaranyamegye.hu

hellobekesmegye.hu

helloborsodabaujzemplen.hu

hellobudapestiek.hu 

hellocsongrad.hu

hellofejer.hu

hellogyorsopronmoson.hu

hellohajdubihar.hu

hellohevesmegye.hu

hellojasznagykunszolnok.hu

hellokomaromesztergom.hu

hellonograd.hu

hellonyirseg.hu

hellopestmegye.hu

hellosomogy.hu

helloszabolcsszatmarbereg.hu

hellotolna.hu

hellovas.hu

helloveszprem.hu

hellozala.hu

  

A Szolgáltató, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott hírlevél szolgáltatás minden Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

Szolgáltató tiszteletben tartja Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

1.     DEFINÍCIÓK

 

·       Érintett (Felhasználó):

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

·       Személyes adat:

 az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

·       különleges adat:

o   a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

o   az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

·       hozzájárulás:

 az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

·       tiltakozás:

 az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

·       adatkezelő:

 az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

·       adatkezelés:

 az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

·       adatfeldolgozás:

 az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

  

·       adatfeldolgozó:

 az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

 

·       adattovábbítás:

 az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

·       nyilvánosságra hozatal:

 az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

·       adattörlés:

 az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

·       adatzárolás:

 az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

·       adatmegsemmisítés:

 az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

·       harmadik személy:

 olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

·       gazdasági reklám:

 olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

 

 

2.     AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Név:

Arvali Kft.

Székhely:

2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.

Adószám:

14586941-2-13

E-mail cím:

info@arvalicom.com

Adatkezelési nyilvántartási szám:

 NAIH-140191/2018.

 

Szolgáltató a fent megjelölt email címre kizárólag az adatkezelésével, illetve jelen jogi közleménnyel kapcsolatos kérdéseket, panaszokat fogadja.

 

 

 

3.     ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél és egyéb marketing célú hirdetések küldése érdekében tárolja.

 

 

4.     EGYÉB CÉLÚ ADATKEZELÉSEK

 

Tájékoztatjuk Felhasználót, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság tájékoztatás nyújtása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti Szolgáltatót.

 

Szolgáltató a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

5.     ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a hírlevélre történő önkéntes feliratkozással adja meg.

 

 

6.     ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A személyes adatok kezelése a hírlevélre történő feliratkozással kezdődik és annak törléséig tart. Felhasználó az adatok törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti a hírlevél láblécének leiratkozási menüpontján keresztül. A kérelem beérkezését követően, Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen.

Az adatok törlésének határideje a törlési kérelem beérkezését követő 3 munkanap.

 

KEZELT ADATOK KÖRE

 

E-mail cím

 

7.     AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

 

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése céljából a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető,) vehet igénybe.

 

 

Adatfeldolgozás

 

Adatkezelő az alábbi harmadik személyek részére továbbítja a felhasználók személyes adatait:

 

Adatfeldolgozó: Netrix Számítástechnikai és Informatikai Kft.

1027 Budapest, Horvát u. 14-24. V. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-706619

Adószám: 12853207-2-41

E-mail cím: iroda@netrix.hu

 

A Szolgáltató partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

 

 

8.     ADATBIZTONSÁG

 

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok biztonságát, mind az adatok tárolása, őrzése során.

 

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 

Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.

 

Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

·       a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult;

·       a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát;

 

 

9.     FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Tájékoztatáshoz való jog

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

 

 

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

 

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

·       a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

·       a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

·       a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Név: Arvali Kft.

Email cím: info@arvalicom.com

1.     Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által meghozott döntéssel nem ért egyet illetve egyéb panasz esetén adatainak kezelésével összefüggésben

·       a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

·       Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató a felévteli adatlapon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy feliratkozzon hírlevelére. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli. A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található "Leiratkozás" linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

 

 

 

Megosztás